Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu www.hecology.sk
(ďalej len „VOP“)

I. ZÁKLADNÉ POJMY

 1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.hecology.sk, spoločnosť Starbo Media s.r.o.
 2. Kupujúci je fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 3. Pojem tovar zahŕňa všetky druhy produktov v ponuke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „tovar“). Pojem služby zahŕňa všetky druhy služieb v ponuke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „služby“).
 4. Objednávka je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru alebo poskytovanie služby, ktorá je predmetom podnikateľskej činnosti predávajúceho ako poskytovateľa služieb vo vzťahuj k objednávateľovi.
 5. Kúpna zmluva (alebo len zmluva) je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim, resp. poskytovateľom (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, resp. užívateľom (ďalej len „kupujúci“), predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo poskytovanie služby, a to vo forme kurzov, školení a workshopov, a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP, reklamačný poriadok, poučenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

II. ÚDAJE O PREDÁVAJÚCOM

Starbo Media s.r.o.

Dlhá nad Váhom 446
927 05 Dlhá nad Váhom
IČO: 52 324 591
DIČ: 2120971655
(VAT) IČ DPH: SK2120971655
Zapísaný v obchodnom registri OS Trnava, vložka 44137/T

Telefonické objednávky: +421 951 649 848
Kontaktný email: info@hecology.sk

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK47 1100 0000 0029 4312 2248

SWIFT: SUBASKBX

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, 950 50 Nitra 1

III. VLASTNOSTI TOVARU A OBSAH SLUŽBY

 1. Konkrétne vlastnosti tovaru spolu s informáciou o spôsobe použitia sú uvedené pri konkrétnom ponúkanom tovare.
 2. Pre viac informácií o tovare, jeho vlastnostiach a spôsobe použitia alebo o ponúkaných službách nás kontaktujte na tel.č.: +421 951 649 848 alebo na emailovej adrese: info@hecology.sk.

IV. OBJEDNÁVKA TOVARU A SLUŽBY

 1. Kupujúci dostane tovar, resp. si objedná službu za cenu platnú v čase objednania.
 2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Cena tovaru bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Predávajúci je platiteľom DPH v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 4. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  a. prostredníctvom elektronického obchodu https://www.hecology.sk/
  b. telefonické objednávky: +421 951 649 848,
  c. emailové objednávky: info@hecology.sk
  Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 5. Predávajúci je za istých okolností stanovených predávajúcim oprávnený žiadať potvrdenie objednávky (telefonicky alebo písomne) kupujúcim, napr. ak hodnota objednávky kupujúceho je nad 150,- EUR, tovar sa má dodať mimo územia Slovenskej republiky. V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, sa objednávka považuje za neplatnú. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.
 7. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
 8. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky, ibaže by sa zmluvné strany dohodli inak.

V. KÚPNA ZMLUVA

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru, resp. služby predávajúcim na jeho web stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho spotrebiteľa a potvrdením o prijatí objednávky, ktoré je zasielané predávajúcim a obsahuje súhrn objednávky s aktuálnym znením VOP, reklamačného poriadku a iných zákonom predpísaných dokumentov.
 2. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny a informácie o dodaní, resp. dostupnosti tovaru) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, v zmysle článku IV. VOP alebo na základe zákonných dôvodov.
 3. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

VI. DODANIE TOVARU

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru. Kúpnou zmluvou sa kupujúci spotrebiteľ zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, pokiaľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.
 2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 3. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 4. Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Ak má predávajúci tovar odoslať, tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  a. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 5. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.
 6. Ak nie je ujedané, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí, spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

VII. CENA TOVARU A SLUŽIEB

 1. Všetky ceny uvedené u jednotlivých tovarov sú zmluvné, platné a konečné.
 2. Cena za tovar nezahŕňa poplatky za dopravu a iné špecifické poplatky, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od konkrétnej voľby Kupujúceho.
 3. Akciové ceny produktov platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 4. Cena služby je vopred stanovená a je platná a konečná. O cene služby je každý účastník informovaný pred uzatvorením akéhokoľvek zmluvného vzťahu.

VIII. POPLATKY ZA DOPRAVU

 1. Cena dopravy je obvykle uvedená v rámci procesu objednávky a pri potvrdení objednávky.
 2. Obvyklá cena dopravy za doručenie na Z-Point :
  0,1 – 5 kg – 1,99 €
 3. Obvyklá cena dopravy za kuriérom :
  0,1 – 5 kg – 4,50 €
 4. Obvyklá cena dopravy tovaru na dobierku s doručením na Z-POINT v rámci Slovenskej republiky:
  0,1 – 5 kg – 3,50€
 5. Pri objednávke nad 50,- € s miestom doručenia na území Slovenskej republiky je cena dopravy zahrnutá v cene objednaného tovaru.

IX. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci si sám zvolí spôsob uhradenia tovaru. Kupujúci môže tovar, resp. platbu za službu uhradiť:
  a. vopred na účet predávajúceho,
  b. v hotovosti pri prevzatí dobierky u dopravcu,
  c. platobnou kartou.
 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

X. DODACIE PODMIENKY TOVARU

 1. Kupujúci bude o čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí. Obvyklá dodacia lehota tovaru na sklade je lehota 5 pracovných dní, v závislosti od zvoleného spôsobu platby. Maximálna lehota dodania tovaru je 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci alebo zmluvný partner predávajúceho môže pri preberaní tovaru požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo iného dokladu), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci alebo zmluvný partner predávajúceho odmietnuť tovar vydať.
 3. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 4. V prípade neúplnej alebo poškodenej zásielky je toto kupujúci – podnikateľ povinný okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@hecology.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho – podnikateľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

XI. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e- mailom na info@hecology.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
  (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhrsr.sk.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP sú platné a účinné od 10.05.2022 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na už uzatvorené zmluvné vzťahy.
 2. Rozhodným právo pre zmluvné vzťahy je právo Slovenskej republiky. Právomoc rozhodovať o veciach v spojitosti so zmluvným vzťahov majú súdy Slovenskej republiky.